Dec 10, 2023
นวัตกรรม

นวัตกรรมคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำสิ่งต่างๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่จะแยกแยะระหว่างนวัตกรรมและการประดิษฐ์

คำว่า “นวัตกรรม” ถูกใช้เพื่ออธิบายสิ่งต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ไปจนถึงโครงสร้างและกระบวนการขององค์กรใหม่ นวัตกรรมถือได้ว่าเป็นกระบวนการสร้างสิ่งใหม่ แต่ก็มักถูกมองว่ามีความหมายเหมือนกันกับการประดิษฐ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความสับสนว่านวัตกรรมหมายถึงอะไร

นวัตกรรมได้รับการอธิบายว่าเป็น “การทำสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่” คำจำกัดความนี้สมเหตุสมผลเมื่อเราคิดว่านวัตกรรมสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและสาขาต่างๆ ได้อย่างไร แต่ก็ไม่สมเหตุสมผลเมื่อเราพิจารณาความหมายรากของคำ: “เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กำหนดไว้” สิ่งสำคัญคือต้องไม่สับสนระหว่างนวัตกรรมกับการประดิษฐ์เพราะมันต่างกัน

สิ่งสำคัญคือต้องระวังอย่าสับสนระหว่างนวัตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมหมายถึงการทำสิ่งใหม่ๆ แต่ความคิดสร้างสรรค์หมายถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

กระบวนการสร้างนวัตกรรมอาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลานาน แต่ก็คุ้มค่ากับความพยายามเสมอ เพื่อให้ได้แนวคิดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องคิดถึงสิ่งที่คนอื่นกำลังทำและเหตุผลที่พวกเขาทำ

นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องใหม่ มันเป็นเพียงวิธีการใหม่ในการทำบางสิ่ง คำว่า “นวัตกรรม” สามารถใช้อธิบายสิ่งใหม่ๆ ในสาขาใดสาขาหนึ่งได้ และมักใช้แทนกันได้กับคำว่า “การประดิษฐ์”

การประดิษฐ์หมายถึงการสร้างบางสิ่งตั้งแต่เริ่มต้น ในขณะที่นวัตกรรมมักจะบอกเป็นนัยว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

More Details