Jan 29, 2010
AI

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอัจฉริยะและการสร้าง

AI มีมาตั้งแต่ปี 1950 แต่ไม่ถึงปี 1956 ที่ John McCarthy เป็นผู้ประกาศเกียรติคุณ เขาใช้มันเพื่ออธิบาย “การศึกษาวิธีทำให้คอมพิวเตอร์ทำสิ่งต่าง ๆ ในระดับมนุษย์”

ปัญญาประดิษฐ์เป็นหนึ่งในสาขาของโครงสร้างนวัตกรรม

AI เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ศึกษาการออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะ ระบบที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและดำเนินการซึ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จสูงสุด มีการใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนหุ่นยนต์ รถยนต์ที่ขับด้วยตนเอง ผู้ช่วยเสมือนอย่าง Siri หรือแชทบอทอย่าง Alexa

ปัญญาประดิษฐ์มีมานานแล้ว แต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะออกตัวแล้ว

อุตสาหกรรมต่างๆ นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน ปัญญาประดิษฐ์จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในโลกของเทคโนโลยี จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานของเรา

More Details